Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρίας «Αφοι Σ. Μπουσίου ΟΕ» κατέχοντας το ηλεκτρονικό κατάστημα www.Socrates.gr

Το Κατάστημα δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, δηλαδή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), τον Νόμο 3471/2006 και άλλα σχετικά νομοθετήματα και τις κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι:

 • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για σκοπούς οι οποίοι είναι ρητοί, νόμιμοι και καθορισμένοι εξαρχής, ενώ δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (περιορισμός του σκοπού)
 • Επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι κατάλληλα, σχετικά και απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε για την επεξεργασία τους
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης/διαγραφής
 • Διατηρούμε τα δεδομένα σας σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που θέτουμε για την επεξεργασίας τους (περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης)
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας, προστατεύοντάς τα, μεταξύ άλλων, από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.
 • Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων σας, το Κατάστημα εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει το προσωπικό του, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένοι πάροχοι φιλοξενίας).
 • Τηρώντας αυστηρά τις αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, παρακολουθούμε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τα προσαρμόζουμε στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

Η Ελληνική Εταιρεία «Αφοι Σ. Μπουσίου ΟΕ», αναγνωρίζει και σέβεται την σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία χειρίζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική της στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 2016/679/ΕΚ. Με την παρούσα δήλωση η εταιρεία επιθυμεί να ενημερώσει, όσους έρχονται σε επαφή με την έδρα της στην Πάτρα, τηλεφωνικώς, στην ηλεκτρονική της διεύθυνση ή τον ιστότοπό της (www.socrates.gr), καθώς και όσους χρησιμοποιούν κάποια από τις υπηρεσίες της, με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται πληροφορίες που τους αφορούν και μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή τους, δηλαδή τα προσωπικά τους δεδομένα και ειδικότερα:

 • τις κατηγορίες των δεδομένων,

 • τις πηγές των δεδομένων,

 • τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των δεδομένων,

 • τα δικαιώματα που τους παρέχει ο Κανονισμός αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα,

 • τις πολιτικές και τα λοιπά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από την εταιρεία καθώς και τις εγγυήσεις ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που τους παρέχονται από αυτήν.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα δήλωση της εταιρείας μας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία ή εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, καθώς και αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα κάτωθι σχετιζόμενα με τα προσωπικά σας δεδομένα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) και ιδιοκτήτη της Εταιρείας κ. Σωκράτη Μπούσιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@socrates.gr ή τηλεφωνικά στο 2610-220255.

Η εταιρεία «Αφοι Σ. Μπουσίου ΟΕ» ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και «Εκτελών την Επεξεργασία» των Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία «Αφοι Σ. Μπουσίου ΟΕ» ιδρύθηκε το έτος 1974 λειτουργεί με τη μορφή της Ομόρρυθμης εταιρείας με ΑΦΜ: 081332318 και υπάγεται στη Γ ΔΟΥ Πάτρας. Έχει έδρα στην Πάτρα επί της οδού Ακτή Δυμαίων αριθμό 6, ΤΚ 26222. H Εταιρεία, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συναλλασσόμενων με αυτήν, καθιστάμενη ως προς αυτά Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, αλλά και για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές υποχρεώσεις, το Κατάστημα (τόσο φυσικό όσο και ηλεκτρονικό) συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες και μέλη του, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση τους.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, κάποιες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα, εσείς ως επισκέπτες ή μέλη, χαρακτηρίζεστε ως “υποκείμενα δεδομένων” και εμείς, ως Κατάστημα, είμαστε “υπεύθυνοι επεξεργασίας” των δεδομένων σας.

Σκοπός της πολιτικής μας είναι να σας παρέχουμε με έναν απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, σε ποιους τα διαβιβάζουμε, για πόσο καιρό τα αποθηκεύουμε, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@socrates.gr.

Πηγές Δεδομένων

Συγκεντρώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές και ειδικότερα:

 1. Προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε απευθείας εσείς,

 2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα, όπως μέσω των cookies (δείτε πολιτική cookies κατωτέρω). Ενδέχεται να συλλέγονται: Η διεύθυνση IP σας, το αναγνωριστικό cookie σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας, η τοποθεσία σας, η ιστοσελίδα από την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (www.socrates.gr),

 3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές, δηλαδή από άλλες δημόσιες αρχές καθώς και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

Κατηγορίες Δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, κατά περίπτωση, είναι απλά δεδομένα, όπως ιδίως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κ.λπ. που αποσκοπούν στην εξυπηρέτησή σας.

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε το Κατάστημα, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό, καθώς και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψή σας, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών (συλλογή και αποθήκευση σε ειδικά αρχεία (logfiles)) είναι το έννομο συμφέρον μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Η επεξεργασία αυτή είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθώς δεν περιλαμβάνει σοβαρούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται, σύμφωνα με τον GDPR, η επεξεργασία αυτή να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας.

Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στις εξής περιπτώσεις:

a) Επικοινωνία με το Κατάστημα μέσω email

Νομική Βάση

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Στο μήνυμά σας προς το Κατάστημα θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων. Παρόλα αυτά η εταιρεία επεξεργάζεται τα παρακάτω στοιχεία με σκοπό την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση email

b) Κατά τη διάρκεια δημιουργίας λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Νομική Βάση

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε προκειμένου να λάβουμε κατάλληλα μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας, καθώς και για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR).

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, έπειτα από αίτημά σας, προκειμένου να δημιουργηθεί το προφίλ σας στο Κατάστημα και να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας. Η εταιρεία επεξεργάζεται τα παρακάτω στοιχεία με σκοπό την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας: Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά), Διεύθυνση email, Διεύθυνση (προαιρετικά), Τηλέφωνο (προαιρετικά)

c) Υποβολή παραγγελίας προϊόντων μέσω Καταστήματος ή μέσω τηλεφώνου

Νομική Βάση

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR). Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι από τη σχετική νομοθεσία να τηρούμε αρχεία και να εκδίδουμε παραστατικά για τις συναλλαγές μας (έννομη υποχρέωση – άρθρο 6 παρ. 1γ GDPR).

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (παράδοση προϊόντων) καθώς και να εκδώσουμε νόμιμα παραστατικά. Τέλος, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών απαιτήσεών μας, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα παρακάτω στοιχεία με σκοπό την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση email, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, ΑΦΜ/στοιχεία επιχείρησης (εφόσον ζητηθεί τιμολόγιο)

d) Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (Newsletter)

Νομική Βάση

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Χρησιμοποιούμε το email σας προκειμένου να σας αποστείλουμε ενημερώσεις σχετικά με νέα, προσφορές και άλλα ζητήματα που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν σε σχέση με το Κατάστημα. Η εταιρεία επεξεργάζεται τα παρακάτω στοιχεία με σκοπό την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας: Διεύθυνση email

Σημαντική σημείωση για τις συναλλαγές σας

Έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των συναλλαγών σας, το Κατάστημα χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες online πληρωμών Τραπεζών για την πραγματοποίηση των συναλλαγών σας. Η επιλογή της πλατφόρμας εξαρτάται από την κάρτα που χρησιμοποιείτε για τη συναλλαγή σας. Η πληρωμή με τη χρήση καρτών γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον των παραπάνω υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση το Κατάστημα δεν έχει πρόσβαση και δεν τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των καρτών. Η χρήση της εκάστοτε πλατφόρμας διέπεται από τους όρους που θέτουν οι πάροχοι.

Σκοπός Επεξεργασίας

Οι λόγοι που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, κατά περίπτωση, είναι:

 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας,

 • να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας,

 • να διεκπεραιώσουμε τα αιτήματα σας για αγορές και παροχή πληροφοριών,

 • να υλοποιήσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο,

 • να οργανώσουμε την δραστηριότητά μας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τέλος,

 • μέσω των καταγραφικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος (CCTV), να προστατεύσουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας, αλλά και των εργαζομένων μας και παντός τρίτου που εισέρχεται νομίμως σε αυτές, από εισβολή τρίτων μη εχόντων εργασία στους χώρους μας και από τυχόν εγκληματική ενέργεια εις βάρος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και όσων χρησιμοποιούν νομίμως τις εγκαταστάσεις της.


Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις βαραίνει εκείνους που τα υποβάλλουν. Ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων σας στο τμήμα της πολιτικής που αφορά στα δικαιώματά σας.

Το Κατάστημα σας παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλετε παραγγελίες χωρίς να είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού.

Κοινοποίηση σε Τρίτους

Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε αθέμιτη κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων σας. Επομένως δεν θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτα μέρη για λόγους εμπορικής προώθησης. Χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή τρίτους, που μας παρέχουν υπηρεσίες. Έχουμε δεσμεύσει συμβατικά τους εκτελούντες την επεξεργασία, ώστε να μη μπορούν να διαχειριστούν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός και αν τους δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες και έτσι δεν θα μοιρασθούν τα προσωπικά σας δεδομένα με κανένα εκτός από εμάς, ενώ θα διατηρούν τα δεδομένα σας με ασφάλεια για την περίοδο που τους έχουμε υποδείξει. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να έχουμε νομική υποχρέωση να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας. Τέτοια περίπτωση συντρέχει κατόπιν δικαστικής εντολής ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες δημόσιες αρχές και οργανισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δυνάμει διατάξεων του Ενωσιακού ή Εσωτερικού Δικαίου.


Η Εταιρεία μας επομένως, ενδέχεται να κοινοποιήσει ή να διαβιβάσει δεδομένα σας σε τρίτους, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα όταν υφίσταται:

 • Προηγούμενη συγκατάθεση σας ως υποκειμένων των δεδομένων.

 • Έννομη υποχρέωση να κοινοποιήσει δεδομένα προς Αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς και στις αρμόδιες Δικαστικές καιΕισαγγελικές Αρχές, εφόσον ζητηθεί νομίμως και αρμοδίως.

Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας. Μετά τη λήξη του, η Εταιρεία μας διατηρεί, σύννομα, τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν είναι αναγκαίο, για τη συμμόρφωση με νομική της υποχρέωση, απορρέουσα από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου, καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση τυγχάνει αναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους του Καταστήματος.

Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

 1. Να υποβάλλετε αίτημα στο Κατάστημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά (δικαίωμα πρόσβασης).

 2. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους (δικαίωμα διόρθωσης).

 3. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής).

 4. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).

 5. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης), ιδίως σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία που αφορά στην εμπορική προώθηση (π.χ. αποστολή newsletter).

 6. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό.

 7. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων ( databreach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον GDPR, το Κατάστημα αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για το Κατάστημα. Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Κατ’ αρχήν το Κατάστημα μας είναι υποχρεωμένο να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, το Κατάστημα θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το Κατάστημα μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το Κατάστημα δε συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr).

Ανήλικοι

Το Κατάστημα απευθύνει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση υποβολής παραγγελίας τεκμαίρεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης είναι άνω των 18 ετών ή, εφόσον είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα και ότι θα παράσχει τα στοιχεία του/τους, εφόσον ζητηθεί από το Κατάστημα.


Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο την ηλικία των επισκεπτών/χρηστών του Καταστήματος, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας ή την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης.

Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας.